most-popular

PHP- Bài tập 2: Yêu cầu: bài toán Tạo một trang đăng ký thông tin người dùng

Tạo một trang đăng ký thông tin người dùng.
Thông tin người dùng gồm:
          + Tên đăng nhập
          + Mật khẩu
          + Họ tên người dùng
Ngôn ngữ sử dụng: PHP + HTML + CSS
Cơ sở dữ liệu: MySQL
Công cụ lập trình Dreamweaver
Yêu cầu:
          + Tạo Form Đăng ký thông tin, xem
          + Tạo cơ sở dữ liệu và bảng dữ liệu lưu trữ thông tin, xem 
          + Tạo trang thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu từ form đăng ký, xem
          + Tạo trang trình bày danh sách tài khoản đã đăng ký, xem
          + Tạo trang chỉnh sửa thông tin tài khoản, xem
          + Tạo chức năng xóa thông tin (cho phép xóa từng dòng), xem


Đăng nhận xét

0 Nhận xét