most-popular

PHP- Bài tập 2 - Công việc 2: Thiết kế cơ sở dữ liệu tên dangkythongtin


Bài tập 2: Tạo một trang đăng ký thông tin người dùng
Công việc 2: Thiết kế cơ sở dữ liệu và bảng dữ liệu
- Bước 1: Mở phpmyadmin: tại địa chỉ http://localhost/phpmyadmin
- Bước 2: Tạo cơ sở dữ liệu tên dangkythongtin
- Bước 3: Tạo bảng dữ liệu tên taikhoan
  + Nhập tên tài khoản giống như hình bên dưới, bấm nút GO
 + Nhập cấu trúc bảng gồm 4 cột như sau:




Đăng nhận xét

0 Nhận xét