PHP- Bài tập 2 - Công việc 6: Tạo chức năng xóa một tài khoản từ danh sách tài khoản

Bài tập 2: Tạo một trang đăng ký thông tin người dùng
Công việc 6: Tạo chức năng xóa một tài khoản từ danh sách tài khoản:
Bước 1: Tạo một link kết delete trong trang danh sách tài khoản:
  Mở trang danhsachtaikhoan.php lên và thêm đoạn code sau vào:

Hoặc copy từ đây:
echo "');\" href='thuchienxoa.php?id=".$tk[0]."'>delete";

- Bước 2: Tạo trang thuchienxoa.php
 Và nhập mã lệnh sau vào:

Bước 3: Kiểm tra kết quả
 Từ trang danhsachtaikhoan, bấm nút delete
Để thực hiện xóa, bấm OK, không xóa bấm Hủy bỏ


PHP- Bài tập 2 - Công việc 5: Tạo form chỉnh sửa thông tin tài khoản từ danh sách tài khoản

Bài tập 2: Tạo một trang đăng ký thông tin người dùng
Công việc 5: Tạo form chỉnh sửa thông tin tài khoản từ danh sách tài khoản
- Bước 1: Thêm link kết edit trên trang danh sách tài khoản:
  Trong mã lệnh trang danhsachtaikhoan.php chèn thêm code sau:

- Bước 2: Tạo trang PHP đặt tên form_suataikhoan.php
    Nhập mã lệnh PHP sau trong cặp thẻ <body> ... </body>

- Bước 3: Tạo trang thuchiensua.php để cập nhật thông tin tài khoản vào cơ sở dữ liệu:
  Xóa bỏ hết code html trong thuchiensua.php và chèn mã lệnh sau vào:

PHP- Bài tập 2 - Công việc 4: Tạo trang trình bày danh sách các tài khoản đã đăng ký

Bài tập 2: Tạo một trang đăng ký thông tin người dùng
Công việc 4: Tạo trang trình bày danh sách các tài khoản đã đăng ký


- Bước 1: Tạo trang PHP lưu lại với tên danhsachtaikhoan.php

- Bước 2: Nhập mã lệnh trong cặp thẻ <body> .... </body>

< ? php mysql_connect("localhost","root",""); mysql_select_db("dangkythongtin"); $sql = "select * from taikhoan"; $rs = mysql_query($sql); while($tk = mysql_fetch_array($rs)){ echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } ? >
ID Tài khoản Tên người dùng
". $tk[0] . "". $tk[1] . "". $tk[3] . "
- Bước 3: Nhập mã css phía trên thẻ</head>
<style>
.khung{margin:auto; width:600px;}
.menu{padding:5px;margin-bottom:10px;background:#F00;}
.menu a{color:#fff;font-weight:bold;padding:5px;}
table{width:600px;}
</style>
- Bước 4: Kiểm tra kết quả: nhập vào chrome địa chỉ: http://localhost/dangkythongtin/danhsachtaikhoan.php

PHP- Bài tập 2 - Công việc 2: Thiết kế cơ sở dữ liệu tên dangkythongtin


Bài tập 2: Tạo một trang đăng ký thông tin người dùng
Công việc 2: Thiết kế cơ sở dữ liệu và bảng dữ liệu
- Bước 1: Mở phpmyadmin: tại địa chỉ http://localhost/phpmyadmin
- Bước 2: Tạo cơ sở dữ liệu tên dangkythongtin
- Bước 3: Tạo bảng dữ liệu tên taikhoan
  + Nhập tên tài khoản giống như hình bên dưới, bấm nút GO
 + Nhập cấu trúc bảng gồm 4 cột như sau:
PHP- Bài tập 2 - Công việc 3: Tạo trang thực hiện đăng ký

Bài tập 2: Tạo một trang đăng ký thông tin người dùng
Công việc 2: Tạo trang PHP để thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu
 - Bước 1: Tạo trang PHP đặt tên thuchiendangky.php
- Bước 2: Nhập mã lệnh php:


$tendangnhap = $_POST['tendangnhap'];
 $matkhau = $_POST['matkhau'];
 $nhaplaimatkhau = $_POST['nhaplaimatkhau'];
 $tennguoidung = $_POST['tennguoidung'];
 if($matkhau != $nhaplaimatkhau)
  echo "";
 
 mysql_connect("localhost","root","");
 mysql_select_db("dangkythongtin");
 
 $sql = "insert taikhoan values(NULL,'$tendangnhap',md5('$matkhau'),'$tennguoidung')";
 mysql_query($sql);
Lưu ý: đổi dấu phẩy , chổ window,history,back() thành dấu chấm .
- Trong mã lệnh này sau khi lưu vào cơ sở dữ liệu sẽ chuyển đến trang danhsachtaikhoan.php để hiển thị các tài khoản đã thêm vào cơ sở dữ liệu


PHP- Bài tập 2: Công việc 1: Tạo Form đăng ký thông tin bằng ngôn ngữ HMTL

- Bước 1: Mở phần mềm Dreamweaver
- Bước 2: Tạo trang HTML đặt tên form_dangky.html
Nhập mã lệnh:

FORM ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Tên nguời dùng
- Bước 3: Xem kết quả
Mow trình duyệt web Chrome nhập vào thanh địa chỉ đường dẫn: http://localhost/dangkythongtin/form_dangky.hmtl

PHP- Bài tập 2: Yêu cầu: bài toán Tạo một trang đăng ký thông tin người dùng

Tạo một trang đăng ký thông tin người dùng.
Thông tin người dùng gồm:
          + Tên đăng nhập
          + Mật khẩu
          + Họ tên người dùng
Ngôn ngữ sử dụng: PHP + HTML + CSS
Cơ sở dữ liệu: MySQL
Công cụ lập trình Dreamweaver
Yêu cầu:
          + Tạo Form Đăng ký thông tin, xem
          + Tạo cơ sở dữ liệu và bảng dữ liệu lưu trữ thông tin, xem 
          + Tạo trang thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu từ form đăng ký, xem
          + Tạo trang trình bày danh sách tài khoản đã đăng ký, xem
          + Tạo trang chỉnh sửa thông tin tài khoản, xem
          + Tạo chức năng xóa thông tin (cho phép xóa từng dòng), xem