most-popular

PHP- Bài tập 2 - Công việc 5: Tạo form chỉnh sửa thông tin tài khoản từ danh sách tài khoản

Bài tập 2: Tạo một trang đăng ký thông tin người dùng
Công việc 5: Tạo form chỉnh sửa thông tin tài khoản từ danh sách tài khoản
- Bước 1: Thêm link kết edit trên trang danh sách tài khoản:
  Trong mã lệnh trang danhsachtaikhoan.php chèn thêm code sau:

- Bước 2: Tạo trang PHP đặt tên form_suataikhoan.php
    Nhập mã lệnh PHP sau trong cặp thẻ <body> ... </body>

- Bước 3: Tạo trang thuchiensua.php để cập nhật thông tin tài khoản vào cơ sở dữ liệu:
  Xóa bỏ hết code html trong thuchiensua.php và chèn mã lệnh sau vào:

Đăng nhận xét

0 Nhận xét