most-popular

PHP- Bài tập 2: Công việc 1: Tạo Form đăng ký thông tin bằng ngôn ngữ HMTL

- Bước 1: Mở phần mềm Dreamweaver
- Bước 2: Tạo trang HTML đặt tên form_dangky.html
Nhập mã lệnh:

FORM ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Tên nguời dùng
- Bước 3: Xem kết quả
Mow trình duyệt web Chrome nhập vào thanh địa chỉ đường dẫn: http://localhost/dangkythongtin/form_dangky.hmtl

Đăng nhận xét

0 Nhận xét