most-popular

PHP- Bài tập 2 - Công việc 3: Tạo trang thực hiện đăng ký

Bài tập 2: Tạo một trang đăng ký thông tin người dùng
Công việc 2: Tạo trang PHP để thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu
 - Bước 1: Tạo trang PHP đặt tên thuchiendangky.php

- Bước 2: Nhập mã lệnh php:


$tendangnhap = $_POST['tendangnhap'];
 $matkhau = $_POST['matkhau'];
 $nhaplaimatkhau = $_POST['nhaplaimatkhau'];
 $tennguoidung = $_POST['tennguoidung'];
 if($matkhau != $nhaplaimatkhau)
  echo "";
 
 mysql_connect("localhost","root","");
 mysql_select_db("dangkythongtin");
 
 $sql = "insert taikhoan values(NULL,'$tendangnhap',md5('$matkhau'),'$tennguoidung')";
 mysql_query($sql);
Lưu ý: đổi dấu phẩy , chổ window,history,back() thành dấu chấm .
- Trong mã lệnh này sau khi lưu vào cơ sở dữ liệu sẽ chuyển đến trang danhsachtaikhoan.php để hiển thị các tài khoản đã thêm vào cơ sở dữ liệu


Đăng nhận xét

0 Nhận xét