most-popular

PHP- Bài tập 2 - Công việc 4: Tạo trang trình bày danh sách các tài khoản đã đăng ký

Bài tập 2: Tạo một trang đăng ký thông tin người dùng
Công việc 4: Tạo trang trình bày danh sách các tài khoản đã đăng ký


- Bước 1: Tạo trang PHP lưu lại với tên danhsachtaikhoan.php

- Bước 2: Nhập mã lệnh trong cặp thẻ <body> .... </body>

< ? php mysql_connect("localhost","root",""); mysql_select_db("dangkythongtin"); $sql = "select * from taikhoan"; $rs = mysql_query($sql); while($tk = mysql_fetch_array($rs)){ echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } ? >
ID Tài khoản Tên người dùng
". $tk[0] . "". $tk[1] . "". $tk[3] . "
- Bước 3: Nhập mã css phía trên thẻ</head>
<style>
.khung{margin:auto; width:600px;}
.menu{padding:5px;margin-bottom:10px;background:#F00;}
.menu a{color:#fff;font-weight:bold;padding:5px;}
table{width:600px;}
</style>
- Bước 4: Kiểm tra kết quả: nhập vào chrome địa chỉ: http://localhost/dangkythongtin/danhsachtaikhoan.php

Đăng nhận xét

0 Nhận xét