most-popular

PHP- Bài tập 2 - Công việc 6: Tạo chức năng xóa một tài khoản từ danh sách tài khoản

Bài tập 2: Tạo một trang đăng ký thông tin người dùng
Công việc 6: Tạo chức năng xóa một tài khoản từ danh sách tài khoản:
Bước 1: Tạo một link kết delete trong trang danh sách tài khoản:
  Mở trang danhsachtaikhoan.php lên và thêm đoạn code sau vào:

Hoặc copy từ đây:
echo "');\" href='thuchienxoa.php?id=".$tk[0]."'>delete";

- Bước 2: Tạo trang thuchienxoa.php
 Và nhập mã lệnh sau vào:

Bước 3: Kiểm tra kết quả
 Từ trang danhsachtaikhoan, bấm nút delete
Để thực hiện xóa, bấm OK, không xóa bấm Hủy bỏ


Đăng nhận xét

0 Nhận xét