most-popular

PHOTOSHOP - Luyện Tập 01 (Thiết kế Banner thông báo)

 Trong Photoshop, hảy tạo một ảnh banner chào mừng năm học  mới theo yêu cầu sau, cho cho kết quả như hình minh họa LuyenTap_1

a. Hảy tạo mới một ảnh kích thước 2000px x 1200px, độ phân giải 100 Pixels/Inch với màu nền có mã màu là “cc0000”.

b. Tạo mới một lớp (layer) tên Nen_Hoa, sử dụng công cụ Custom Shape Tool vẽ bông hoa 5 cánh với màu “ffff00”, lặp lại để tạo ra tối thiểu 20 bông hoa trên cùng lớp Nen_Hoa với các kích thước khác nhau (như hình), sau đó chỉnh Opacity của lớp Hoa_Mai xuống 60%.

c. Tạo chữ “CHÀO MỪNG NĂM HỌC” với màu chữ là “ffffff” font chữ Arial, size: 150pt, in đậm đặt ở vị trí như trong hình. Tạo hiệu ứng Stroke cho chữ với size: 6px và màu hiệu ứng là “990000”, hiệu ứng Drop Shadow với Blend mode: Darken, Opacity: 75%, Distance: 15, Spread: 0%, Size: 5px, sửa tên lớp thành Chuc_Mung và đặt nằm trên lớp Hoa_Mai.

d. Tạo lớp tên Text_2022, nhập vào số “2022” với màu chữ là “ffffff”, font chữ Arial, size: 400pt, in đậm, đặt phía trên chữ Chào Mừng Năm Học. Hiệu chỉnh lớp Text_2022 nằm dưới lớp Nen_Hoa.Đăng nhận xét

0 Nhận xét