Photoshop - Ghép anh cơ bản nhất - Nhóm công cụ tạo vùng chọn Marquee tool

Bài tập Ghép anh cơ bản nhất - Nhóm công cụ tạo vùng chọn Marquee tool.

Yêu cầu:
Hình thực hành:

Hình 1


Hình 2

Bài tập 2:
Yêu cầu:
Hình thực hành:
 Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.