most-popular

Kết nối Java với Microsoft SQL Server bằng JDBC trong Window Form

JDBC là viết tắt của Java Database Connectivity là một API dùng để kết nối và thực thi các câu lệnh SQL xuống database. JDBC API sử dụng JDBC driver để làm việc với database gồm 4 loại: JDBC-ODBC Bridge Driver, Native Driver, Network Protocol Driver, Thin Driver.


 Nội dung thực hiện gồm các bước sau:

  Tải driver Microsoft JDBC cho SQL server

  Để cho phép một chương trình Java kết nối với Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server, chúng ta cần có JDBC driver, cấu hình trong classpath. Để tải phiên bản mới nhất Microsoft JDBC Driver cho SQL Server chúng ta thực hiện:

   - Click đây để tải về

   - Giải nén file tải được thư mục bên trong có chứa 3 tệp tin .jar

  Trong 3 tệp tin .jar này chúng ta sử dụng tệp nào phụ thuộc vào phiên bản jre trên máy tính chúng ta cài đặt.

  Thêm gói thư viện Driver Microsoft JDBC vào Project Java trong Eclipse

  - Mở cấu hình Build Path

  Click phải chuột lên Project Java chọn Build Path -> Configure Build Path..  Chọn đường dẫn đến thư mục vừa giải nén chọn tệp tin msql-jdbc.....jre16.jar (chọn phiên bản 16 do gói thư viện JavaSE-16.

  Xong chọn Apply and Close

  Viết code Java kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server bằng JDBC

  code như sau:

  import java.sql.Connection;
  import java.sql.DatabaseMetaData;
  import java.sql.DriverManager;
  import java.sql.SQLException;
  import java.util.*;

  public class abcd {
      
      public static void main(String[] args) {
          // TODO Auto-generated method stub
           Connection conn = null;
           
              try {
      
                  String dbURL = "jdbc:sqlserver://DESKTOP-S4CNC51\\SQLSERVER";
                  String user = "sa";
                  String pass = "123";
                  conn = DriverManager.getConnection(dbURL, user, pass);
                  if (conn != null) {
                      DatabaseMetaData dm = (DatabaseMetaData) conn.getMetaData();
                      System.out.println("Tên Driver: " + dm.getDriverName());
                      System.out.println("Phiên bản Driver: " + dm.getDriverVersion());
                      System.out.println("Tên Cơ sở dữ liệu: " + dm.getDatabaseProductName());
                      System.out.println("Phiên bản Cơ sở dữ liệu: " + dm.getDatabaseProductVersion());
                  }               
      
              } catch (SQLException ex) {
                  ex.printStackTrace();
              } finally {
                  try {
                      if (conn != null && !conn.isClosed()) {
                          conn.close();
                      }
                  } catch (SQLException ex) {
                      ex.printStackTrace();
                  }
              }
         
         
      }

  }

  Kết quả chạy chương trình:
   

   

  Đăng nhận xét

  0 Nhận xét