most-popular

Ứng dụng Thể thức văn bản - Trang chủ


Yêu cầu:  Xây dựng trang web hướng dẫn thể thức văn bản trong soạn thảo văn bản hành chính theo thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ. 

Code HTML:
        <div class="trangkhung">
    <h2 class="tieude">THỂ THỨC VĂN BẢN</h2>
        <div class="menu">
        <ul>
            <li style="background:#F90;">
        <a href="#">Sơ đồ bố trí văn bản</a> 
                </li>
        <li style="background:#F00;">
                    <a href="#">Định dạng văn bản</a>
                </li>
                <li style="background:#09F;">
            <a href="#">Mẫu văn bản</a>
                </li>
                <li style="background:#6C9;">
            <a href="#">Viết tắt tên loại văn bản</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </div>

Code CSS:
<style>
.trangkhung{
width:100%;
max-width:1000px;
min-height:500px;
background:#CCF;
margin:auto;
}
.trangkhung h2.tieude{
padding-top:10px;
text-align:center;
font-weight:bold;
color:#606;
border-bottom:3px solid #900;
width:300px;
margin:auto;
font-size:26px;
}
.menu{
width:300px;
margin:auto;
height:400px;
border-left:3px solid #900;
padding-top:20px;
}
.menu a{
width:100%;
color:#039;
text-decoration:none;
font-size:20px;
}
.menu a:hover{
font-weight:bold;
}
.menu ul{
margin:0px;
padding:0px;
}
.menu ul li{
padding:20px;
background:#900;
margin-top:10px;
list-style-type:none;
text-align:center;
border-radius:15px;
}
</style>

Đăng nhận xét

0 Nhận xét