most-popular

Ứng dụng thể thức van bản - Định dạng mặt trước A4

Yêu cầu: Sử dụng HMTL và CSS hãy định dạng văn bản theo kích thước Trang giấy khổ A4,  ngang 210 mm x cao 297 mm, Kiểu chữ Times New Roman.  Lề trái 30-35 mm, Lề phải 15-20 mm, Lề trên 20-25cm, Lề dưới 20-25cm.
Code HTML:
<div class="trangkhung">
    <table width="100%">
        <tr>
            <td colspan="3" align="center" style="height:20mm">
                Lề trên <img src="images/muiten.png" style="height:15mm"/> 20-25cm
                </td>
            </tr>
            <tr>
            <td style="height:180mm;width:30mm;">
                30-35 mm <br/>
                <img src="images/muitenngang.png" style="width:15mm"/> <br/>
                Lề trái
                </td>
                <td>
                <div class="khungtrong">
                Trang giấy khổ A4<br/>
                        (210 mm x 297 mm)<br/>
                        Kiểu chữ Times New Roman
                     </div>
                </td>
                <td style="width:15mm;">
                 15-20 mm <br/>
                   <img src="images/muitenngang.png" style="width:15mm"/> 
                   Lề phải
                </td>
            </tr>
            <tr>
            <td colspan="3" align="center" style="height:20mm">
                Lề dưới <img src="images/muiten.png" style="height:15mm"/> 20-25cm
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>

Code CSS:
<style>
.trangkhung{
width:595px;
height:842px;
background:#FCF;
margin:auto;
border:1px solid #009;
}
.khungtrong{
width:100%;
height:100mm;
border:1px dashed #00C;
text-align:center;
padding-top:300px;
}
</style>

Đăng nhận xét

0 Nhận xét