most-popular

Bài tập Photoshop - Tạo Vùng Chọn 1

Bài tập Photoshop: tạo Vùng chọn bằng nhóm công cụ Marquee tool:
Yêu cầu:

File thực hành:

 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét