most-popular

Quản Lý Khách Thuê Phòng Của Khách SạnQuản Lý Khách Thuê Phòng Của Khách Sạn

KHACH (SoCMND, HoKH, TenKH, NgaySinh, QueQuan, Phai) 
LOAIPHONG(MALP, TenLoaiPhong)
PHONG (MaPH, LoaiPhong,TenPhong, DonGia,TrangThai) 
CTTHUEPHONG (SoCMND, MaPH, TuNgay, DenNgay, GhiChu) 
HOADON (SoHD, MaKH, NgayLap, SoNgay, MaPH, TriGia, MaSoThue)

 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét