Quản Lý Khách Thuê Phòng Của Khách SạnQuản Lý Khách Thuê Phòng Của Khách Sạn

KHACH (SoCMND, HoKH, TenKH, NgaySinh, QueQuan, Phai) 
LOAIPHONG(MALP, TenLoaiPhong)
PHONG (MaPH, LoaiPhong,TenPhong, DonGia,TrangThai) 
CTTHUEPHONG (SoCMND, MaPH, TuNgay, DenNgay, GhiChu) 
HOADON (SoHD, MaKH, NgayLap, SoNgay, MaPH, TriGia, MaSoThue)

 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.