most-popular

Bài tập Excel 2: Tập tin Excel quyền Read only, công thức không thể chỉnh sửa

Mô tả:
Một tập tin excel có quyền Read only (chỉ đọc không thể chỉnh sửa). Người dùng cần chỉnh sửa lại công thức trong tập tin này.


Câu hỏi:
1. Người dùng có cách nào để chỉnh sửa không?
2. Nếu có thì làm như thế nào?

Tài nguyên:
Tải tập tin Excel bài tập này về tại đây Tải về

Đăng nhận xét

2 Nhận xét

 1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 2. 1- mở file excel bị khóa
  2- bấm tổ hợp phím Alt+F11, thấyphần visul chọn sleep cần mở khóa double click
  3- nhập đoạn code (Sub PasswordBreaker()
  If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
  MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation
  Else
  If MsgBox("Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is protected, do you want to unprotect it?", _
  vbYesNo + vbQuestion, "Unprotect Active Sheet") = vbNo Then Exit Sub
  Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
  Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
  Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
  Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
  On Error Resume Next
  For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
  For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
  For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
  For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
  ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
  Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
  Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
  Next: Next: Next: Next: Next: Next
  Next: Next: Next: Next: Next: Next
  If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation
  End If
  End Sub)
  4- bấm F5 để Run

  Trả lờiXóa