most-popular

Tự học WordPress - Bài 5: Tạo chuyên mục (categories)

Để cho blog có một cấu trúc tốt và dễ dàng điều hướng truy cập trong bài viết (post) và trang (page), thì nên phân loại cho bài viết theo các chuyên mục.
Một chuyên mục được lưu trữ hoặc tạo mới từ Post / Categories.
  
Tạo chuyên mục mới trong Wordpress
Sau khi nhập đầy đủ thông tin cho Chuyên mục như: tên chuyên mục (name), tên phụ (Slug), chuyên mục cha (Parent), mô tả ngắn (Description), và chính thức thêm thì bấm vào nút Add New Category.
 
Sửa, xóa các chuyên mục
Để chỉnh sửa một chuyên mục, chỉ cần đưa chuột lên chuyên mục cần sửa sẽ hiên thị ra các chức năng Edit, Quick Edit, Delete và view, bạn cần bấm vào nút Edit để thay đổi lại tên chuyên mục này. 


 
Hoặc ta muốn xóa chuyên mục thì bấm vào nút Delete, khi đó hiển thị họp thoại thông báo xác định có muốn xóa không. Bấm OK để xóa, Hủy bỏ để bỏ qua không xóa.
 
Thay đổi  chuyên mục của bài viết
Để di chuyển một bài viết từ một chuyên mục này sang chuyên mục khác, chỉ cần di chuột lên bài viết cần di chuyển, kích vào nút Quick Edit.
 
Trong hộp thoại QUICK EDIT, chọn lại Chuyên mục di chuyển bài viết đến, bấm vào nút Update đẻ lưu lại thay đổi này.


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét