most-popular

Cách nhúng mã lệnh code vào trong blogspot bằng SyntaxHighlighter

Để nhúng mã code vào trong blogspot chúng ta sử dụng SyntaxHighter. SyntaxHighter là một tập hợp các định dạng css và tập tin javascript đã được cài đặt để sử dụng cho thẻ <pre></pre>.
Ví dụ:
 
Cách sử dụng:
Bước 1: Backup blogger template
Bước 2: Chép các đoạn mã css bên dưới vào trước thẻ </b:skin>
.dp-highlighter
{
 font-family: "Consolas", "Monaco", "Courier New", Courier, monospace;
 font-size: 12px;
 background-color: #E7E5DC;
 width: 99%;
 overflow: auto;
 margin: 18px 0 18px 0 !important;
 padding-top: 1px; /* adds a little border on top when controls are hidden */
}

/* clear styles */
.dp-highlighter ol,
.dp-highlighter ol li,
.dp-highlighter ol li span 
{
 margin: 0;
 padding: 0;
 border: none;
}

.dp-highlighter a,
.dp-highlighter a:hover
{
 background: none;
 border: none;
 padding: 0;
 margin: 0;
}

.dp-highlighter .bar
{
 padding-left: 45px;
}

.dp-highlighter.collapsed .bar,
.dp-highlighter.nogutter .bar
{
 padding-left: 0px;
}

.dp-highlighter ol
{
 list-style: decimal; /* for ie */
 background-color: #fff;
 margin: 0px 0px 1px 45px !important; /* 1px bottom margin seems to fix occasional Firefox scrolling */
 padding: 0px;
 color: #5C5C5C;
}

.dp-highlighter.nogutter ol,
.dp-highlighter.nogutter ol li
{
 list-style: none !important;
 margin-left: 0px !important;
}

.dp-highlighter ol li,
.dp-highlighter .columns div
{
 list-style: decimal-leading-zero; /* better look for others, override cascade from OL */
 list-style-position: outside !important;
 border-left: 3px solid #6CE26C;
 background-color: #F8F8F8;
 color: #5C5C5C;
 padding: 0 3px 0 10px !important;
 margin: 0 !important;
 line-height: 14px;
}

.dp-highlighter.nogutter ol li,
.dp-highlighter.nogutter .columns div
{
 border: 0;
}

.dp-highlighter .columns
{
 background-color: #F8F8F8;
 color: gray;
 overflow: hidden;
 width: 100%;
}

.dp-highlighter .columns div
{
 padding-bottom: 5px;
}

.dp-highlighter ol li.alt
{
 background-color: #FFF;
 color: inherit;
}

.dp-highlighter ol li span
{
 color: black;
 background-color: inherit;
}

/* Adjust some properties when collapsed */

.dp-highlighter.collapsed ol
{
 margin: 0px;
}

.dp-highlighter.collapsed ol li
{
 display: none;
}

/* Additional modifications when in print-view */

.dp-highlighter.printing
{
 border: none;
}

.dp-highlighter.printing .tools
{
 display: none !important;
}

.dp-highlighter.printing li
{
 display: list-item !important;
}

/* Styles for the tools */

.dp-highlighter .tools
{
 padding: 3px 8px 3px 10px;
 font: 9px Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
 color: silver;
 background-color: #f8f8f8;
 padding-bottom: 10px;
 border-left: 3px solid #6CE26C;
}

.dp-highlighter.nogutter .tools
{
 border-left: 0;
}

.dp-highlighter.collapsed .tools
{
 border-bottom: 0;
}

.dp-highlighter .tools a
{
 font-size: 9px;
 color: #a0a0a0;
 background-color: inherit;
 text-decoration: none;
 margin-right: 10px;
}

.dp-highlighter .tools a:hover
{
 color: red;
 background-color: inherit;
 text-decoration: underline;
}

/* About dialog styles */

.dp-about { background-color: #fff; color: #333; margin: 0px; padding: 0px; }
.dp-about table { width: 100%; height: 100%; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif !important; }
.dp-about td { padding: 10px; vertical-align: top; }
.dp-about .copy { border-bottom: 1px solid #ACA899; height: 95%; }
.dp-about .title { color: red; background-color: inherit; font-weight: bold; }
.dp-about .para { margin: 0 0 4px 0; }
.dp-about .footer { background-color: #ECEADB; color: #333; border-top: 1px solid #fff; text-align: right; }
.dp-about .close { font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif !important; background-color: #ECEADB; color: #333; width: 60px; height: 22px; }

/* Language specific styles */

.dp-highlighter .comment, .dp-highlighter .comments { color: #008200; background-color: inherit; }
.dp-highlighter .string { color: blue; background-color: inherit; }
.dp-highlighter .keyword { color: #069; font-weight: bold; background-color: inherit; }
.dp-highlighter .preprocessor { color: gray; background-color: inherit; }

Bước 3: Copy và dán các đoạn code dưới trước thẻ mở </head>

Bước 4: Copy và dán đoạn code sau trước thẻ

Bước 5: Lưu Blogspot template và upload lên Blogger Bước 6: Khi soạn thảo bài viết đặt đoạn mã code vào cặp thẻ sau:
...Your html-escaped code goes here...
    echo "I like PHP";
Bổ sung: Các lớp hỗ trợ trong SyntaxHighlighter:
Language Aliases
C++ cpp, c, c++
C# c#, c-sharp, csharp
CSS css
Delphi delphi, pascal
Java java
Java Script js, jscript, javascript
PHP php
Python py, python
Ruby rb, ruby, rails, ror
Sql sql
VB vb, vb.net
XML/HTML xml, html, xhtml, xslt

Đăng nhận xét

0 Nhận xét