most-popular

Phần mềm Quản Lý Sinh Viên bằng Ngôn ngữ lập trình C# và Cơ sở dữ liệu SQL SERVER

 

Sơ đồ quan hệ:


TẠO DỰ ÁN: QLSINHVIEN :
--------------------------------------------------
- Tạo class: Lop Hoc:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace SLSINHVIEN
{
    class LopHoc
    {
        //khai bao thuoc tinh
        private string tenLop;
        private string tenGVCN;
        private SinhVien[] dsSinhVien;

        public LopHoc(string ten, string gvcn)
        {
            this.tenLop = ten;
            this.tenGVCN = gvcn;
            this.dsSinhVien = new SinhVien[100];
        }

        public string ToString()
        {
            return "Ten lop: " + this.tenLop + "\nTen GVCN: " + this.tenGVCN;
        }

        public void inLopHoc()
        {
            Console.WriteLine("Ten lop: " + this.tenLop + "\nTen GVCN: " + this.tenGVCN);
            for (int i = 0; i < dsSinhVien.Length; i++)
                if (dsSinhVien[i] != null)
                    dsSinhVien[i].inSinhVien();
        }

        public void themSinhVien(SinhVien sv)
        {
            for (int i = 0; i < dsSinhVien.Length; i++)
                if (dsSinhVien[i] == null)
                {
                    dsSinhVien[i] = sv;
                    break;
                }           
        }
    }
}

--------------------------------------------------

- Tạo một class SinhVien:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace SLSINHVIEN
{
    class SinhVien
    {
        private string maSV;
        private string tenSV;
        private DateTime namSinh;
        private string diaChi;
        private string soDienThoai;

        public SinhVien(string ma, string ten, DateTime ns, string dc, string sdt)
        {
            this.maSV = ma;
            this.tenSV = ten;
            this.namSinh = ns;
            this.diaChi = dc;
            this.soDienThoai = sdt;
        }

        public string thongTinSV()
        {
            return "Ma sv: " + maSV + "\n Ten SV: " + tenSV + "\nNam sinh: " + namSinh + "\nDien thoai: " + soDienThoai + "\nDia chi" + diaChi;
        }

        public void inSinhVien()
        {
            Console.WriteLine( "Ma sv: " + maSV + "\n Ten SV: " + tenSV + "\nNam sinh: " + namSinh + "\nDien thoai: " + soDienThoai + "\nDia chi" + diaChi);
        }


        public int tinhTuoi()
        {
            DateTime ngayHienTai = DateTime.Today;
            return ngayHienTai.Year - this.namSinh.Year;
        }
    }
}

------------------

Trong hàm main của file Program viết các mã lệnh test chương trình sau:

 static void Main()
        {
           // Application.EnableVisualStyles();
          //  Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
          //  Application.Run(new frmTrangChu());

            SinhVien sv1 = new SinhVien("SV1", "Truong Phuc Thien", new DateTime(2003, 5, 9), "251 Lam Quang Ky", "0369378027");

            SinhVien sv2 = new SinhVien("SV2", "Tran Gia Bao", new DateTime(2004, 2, 9), "Chau Thanh - Kien Giang", "0123456789");

            LopHoc qtm = new LopHoc("CD.QTM1-K12", "Nguyen Huu Nhan");
            //Console.WriteLine(qtm.ToString());

            qtm.themSinhVien(sv1);
            qtm.themSinhVien(sv2);

            qtm.inLopHoc();
        }
Đăng nhận xét

0 Nhận xét