most-popular

8. Cách đánh số trang tự động

Để thực hiện đánh số trang như mẫu các buớc thực hiện 


Bước 1: Chọn vào Master page, dùng chức năng Type Tool để nhập số vào phần footer 

Bước 2: Tô đen số vừa định dạng chọn Type->Insert Special Character -> Markers->Current Page Number

Số 01 chuyển thành A

Thực hiện kiểm tra các trang còn lại

Chú ý thực hiện các thao tác này trên Master page

Đăng nhận xét

0 Nhận xét