most-popular

10. MULTIPLE FRAMES

Cắt ảnh ra nhiều thành phần Để tạo ra nhiều hình ảnh theo mẫu

Bước 1: Chọn vào Rectangle Frame Tool


Bước 2: Chia cột và dòng tạo vùng chứa hình ảnh (Vừa kéo chuột vừa dùng chức năng mũi tên lên hoặc xuống để tạo số dòng, mũi tên trái hoặc phải dùng để tạo số cột)

 

Bước 3: Hợp nhất 9 ô thành 1 ô lớn 

Chọn chức năng Object / Paths / Make Compound Path

Bước 4: Đưa hình ảnh vào chọn vào File / Place

Chọn nơi chứa hình ảnh / Open

Sau khi chèn hình chọn vào Fiting / Fill Frame Proportionally

Kết quả sau khi Fill

Nếu muốn bỏ 1 ô trong hình ảnh, chọn chức năng 


 để tô ô cần bỏ sau đó nhấn Delete

Và thực hiện chèn text vào vùng trống
Đăng nhận xét

0 Nhận xét