Lỗi không truy cập được Internet do sai ngày giờ hệ thống

Mô tả:
Trong quá trình sử dụng Internet khi có một số trang có giao thức là https chúng ta không thể truy cập.

Trong khi đó một số trang khác truy cập được:
Hình 2: Truy cập được trang web có giao thức là http

Nguyên Nhân:
Do máy tính cài đặt sai ngày giờ hệ thống, cho nên chúng ta ngày đặt lại ngày giờ hệ thống đúng với ngày giờ thực tế.Hình 3: Nguyên nhân xảy ra lỗi
Cách khắc phục:
Hình 4: Cài đặt lại ngày giờ hệ thống
Nguyễn Đăng Chưởng - Trần Trường Hải

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.